Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vinna BV
kantoorhoudende aan de
Tolberterstraat 59, 9351 BD Leek
Inschrijfnummer KvK 50533908

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Vinna BV worden gesloten alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Vinna BV schriftelijk of mondeling gedaan.

2. Offertes en overeenkomsten

Offertes van Vinna BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle informatie voor de opzet en de uitvoering van het onderzoek en/of het advies heeft verstrekt.

Alle door of namens Vinna BV gedane offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer zij schriftelijk wordt aangegaan of de, al dan niet op basis van een daaraan voorafgegane offerte, verstrekte opdracht schriftelijk door Vinna BV is bevestigd of wanneer door Vinna BV daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan een mondeling gegeven opdracht.

Mondelinge afspraken binden Vinna BV uitsluitend indien en voorzover deze door haar na de gegeven mondelinge opdracht schriftelijk zijn bevestigd.

Vinna BV zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd en evenmin worden toegezegd. Vinna BV verricht o.a. werkzaamheden op het gebied van loopbaanadvies, juridische advisering en financieel advies.

3. Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Vinna BV nodig heeft.

Voorzover nodig zal de opdrachtgever medewerkers beschikbaar stellen en werkruimte ter beschikking stellen.

4. Personeel

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak is Vinna BV gerechtigd bij de opdrachtuitvoering gebruik te maken van derden en deze de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren, mits zulks geschied onder de verantwoordelijkheid van Vinna BV.

5. Tarieven en kosten

Met betrekking tot de kosten en tarieven gelden de aan de opdrachtgever bekend gemaakte en overeengekomen kosten en tarieven. Vinna BV kent een systeem van modules met vaste tarieven alsmede de mogelijkheid om op basis van een uurtarief de overeenkomst aan te gaan. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Een (tussentijdse) verhoging van de prijzen en tarieven zal door Vinna BV tijdig worden kenbaar gemaakt.

6. Betaling en betalingsvoorwaarden

De tussen partijen overeengekomen kosten en tarieven alsmede de in rekening te brengen aanvullende kosten, zullen binnen dertig dagen na verzending van de factuur door de opdrachtgever aan Vinna BV worden betaald.

Indien en voorzover er door Vinna BV geconstateerd wordt dat de opdrachtgever een besparing realiseert (op o.a. het eigen risico/de wachtgeldverplichtingen) zal Vinna BV aan de opdrachtgever een nota doen toekomen ten bedrage van het overeengekomen percentage van de besparing mits dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

De opdrachtgever zal deze nota betalen binnen dertig dagen na datum van de declaratie.

Indien de opdrachtgever één of meer van de voor hem uit de door Vinna BV met hem gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zal hij steeds in verzuim zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

Alle in de overeenkomst of onderhavige algemene voorwaarden vastgestelde termijnen gelden als fatale termijnen.

Indien de opdrachtgever in verzuim komt, is Vinna BV gerechtigd om over alle alsdan verschuldigde bedragen rente te heffen ter grootte van 1% voor iedere maand dat betaling van deze bedragen uitblijft, waarbij een gedeelte van de maand zal gelden als een gehele maand.

Indien Vinna BV zich ten gevolge van de niet, niet tijdige, of niet volledige nakoming van haar verplichtingen door de opdrachtgever genoodzaakt ziet zich van rechtskundige bijstand te voorzien, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Vinna BV in verband hiermee maakt voor rekening van opdrachtgever. Bij niet-betaling van het honorarium, de kosten en de overige verplichtingen, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de en/of gewijzigd.

Indien de tussentijdse wijziging of uitbreiding het overeengekomen honorarium, moduletarief of de kostenvergoeding beïnvloedt, is Vinna BV gerechtigd het in verband met de uitgebreide en/of gewijzigde werkzaamheden verschuldigde honorarium en de bijkomende kosten - voorzover niet opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst -, bij wege van meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Meerwerk zal voor de uitvoering daarvan door Vinna BV schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld op basis van het bij Vinna BV geldende uurtarief. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van dit meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en – zo nodig aanpassing van levertijd – tenzij de opdrachtgever schriftelijk binnen 5 werkdagen nadat hij van het meerwerk op de hoogte is gesteld daartegen heeft geprotesteerd.

8. Duur en afsluiting van de opdracht

Alle door Vinna BV opgegeven of met de opdrachtgever overeengekomen termijnen zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijn gelden. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie die Vinna BV ontvangt en de medewerking die wordt verleend door de opdrachtgever en/of derden. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Vinna BV de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Overschrijding van termijnen kan geen aanleiding zijn tot beëindiging of ontbinding van enige door de opdrachtgever met Vinna BV gesloten overeenkomst.

Vinna BV is gerechtigd door haar gesloten overeen-komsten in gedeelten uit te voeren. Alsdan zal iedere prestatie afzonderlijk worden beschouwd en als zodanig worden gefactureerd. De opdrachtgever is gehouden Vinna BV in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen binnen de overeengekomen termijn na te komen.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of materialen niet tijdig of niet volgens de afspraak door opdrachtgever en/of derden aan Vinna BV ter beschikking worden gesteld en/of de verlangde medewerking niet tijdig wordt verleend, is Vinna BV gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Alsdan is de opdrachtgever gehouden de schade die Vinna BV hierdoor lijdt, op eerste verzoek daartoe van Vinna BV aan haar te vergoeden. De schadevergoeding zal worden vastgesteld op basis van de uurtarieven van Vinna BV, het aantal personeelsleden dat bij de betreffende opdracht/werkzaamheden is betrokken en de opgetreden vertraging volgens de formule: schade = uurtarief x aantal betrokken personeelsleden x vertraging.

Het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden laat onverlet het recht van Vinna BV om volledige schadevergoeding te vorderen.

De opdracht is afgesloten zodra de eindafrekening aan de opdrachtgever is verzonden en tevens kenbaar is gemaakt dat de overeenkomst is afgesloten. Binnen 30 dagen na dagtekening na de eindafrekening dient de opdrachtgever Vinna BV te berichten of hij met de eindafrekening akkoord gaat. Wanneer de opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Bij beëindiging van de overeenkomst middels opzegging door de opdrachtgever van de (mantel)overeenkomst geldt voor de opdrachten / dossiers die op dat moment nog in behandeling zijn bij Vinna B.V. het volgende. De opdrachten / dossiers waarbij de zaak zich onder een rechterlijke instantie, onder een bezwaar/beroepscommissie of onder arbitrage bevindt, zullen worden afgehandeld door Vinna B.V. tot het moment van uitspraak in hoogste instantie of schikking in een dergelijke zaak tenzij Vinna B.V. en de opdrachtgever anders overeenkomen. Voor de overige opdrachten / dossiers geldt dat de werkzaamheden hierin zullen worden beëindigd, indien partijen zulks overeenkomen. Hierbij geldt dat indien door Vinna B.V. reeds uitgebreide werkzaamheden in een dergelijk dossier zijn verricht, dat wil zeggen meer dan 10 uren, door de opdrachtgever een vergoeding zal worden voldaan volgens het op dat moment geldende uur- tarief. Voor de dossiers waarin minder dan 10 uur is gewerkt, zal geen vergoeding in rekening worden gebracht. Met betrekking tot de dossiers die in behandeling zijn (geweest) bij Vinna B.V. en waarbij na het einde van de overeenkomst (alsnog) een besparing wordt geconstateerd zal Vinna B.V. op de wijze zoals weergegeven in deze overeenkomst declareren en zal de opdrachtgever dienovereenkomstig betalen mits deze bepaling uitdrukkelijk van toepassing is verklaard in de overeenkomst zoals tussen Vinna BV en de opdrachtgever is opgesteld.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

De opdrachtgever is gehouden de overeenkomst na te komen op de wijze zoals tussen partijen is overeengekomen. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever is alleen dan mogelijk wanneer Vinna BV en opdrachtgever zulks uitdrukkelijk hebben vastgelegd.

Vinna BV is gerechtigd de door haar met opdrachtgever gesloten overeenkomst (ook tussentijds) schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien Vinna BV tot opzegging overgaat, is Vinna BV geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever.

10. Intellectuele eigendom

De opdrachtgever staat ervoor in dat alle in het kader van de met hem door Vinna BV te sluiten overeenkomst verstrekte bedrijfs- of produktgevoelige gegevens, daaronder begrepen modellen, technieken, instrumenten, software e.d., door hem geheim zullen worden gehouden. De opdrachtgever is slechts gerechtigd van deze gegevens gebruik te maken indien en voorzover dat geschiedt ter uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst in het kader waarvan deze gegevens beschikbaar zijn gesteld. Openbaarmaking van de gegevens mag uitsluitend geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Vinna BV.

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de in artikel 10 bedoelde gegevens berusten bij Vinna BV. Deze rechten worden nimmer aan de opdrachtgever overgedragen.

De uit artikel 10 lid 1 en 2 voortvloeiende verplichtingen blijven ook op de opdrachtgever rusten nadat de door hem met Vinna BV gesloten overeenkomst om wat voor reden dan ook tot een einde is gekomen.

Bij niet nakoming door de opdrachtgever van deze verplichting is de opdrachtgever gehouden zonder nadere aansprakelijkheidsstelling de schade van Vinna B.V. te vergoeden.

11. Vertrouwelijkheid en Privacy

Vinna BV is verplichting tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Vinna BV zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. In de relatie tussen Vinna BV en de opdrachtgever worden persoonsgegevens verwerkt. Vinna BV is verwerker in de zin van de AVG en de opdrachtgever is verantwoordelijke. Tussen partijen zal tevens een verwerkersovereenkomst worden overeengekomen. Vinna BV heeft tevens een privacyreglement opgesteld dat van toepassing is op de in het reglement genoemde relaties.

De opdrachtgever zal zonder toestemming van Vinna BV aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Vinna BV, haar werkwijze en dergelijke danwel haar rapportage – zonder schriftelijke toestemming van Vinna BV - ter beschikking stellen.

12. Klachten en Aansprakelijkheid

Klachten over Vinna BV en haar medewerkers worden behandeld overeenkomst het bij Vinna BV geldende klachtenreglement.

Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht – waaronder begrepen wordt een nalaten – onverhoopte omstandigheden voordoen die leiden tot aansprakelijkheid van Vinna BV of aan de aan Vinna BV verbonden personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Vinna BV en die personen in totaal steeds beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps- aansprakelijkheid verzekeraar van Vinna BV wordt uitgekeerd. Informatie over de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Vinna BV wordt op verzoek toegezonden.

Vinna BV is derhalve – buiten hetgeen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt – niet verplicht tot vergoeding van schade direct of indirect geleden, voorzover deze voortvloeit uit of het gevolg is van gebreken aan door haar verrichte diensten of werkzaamheden danwel wordt veroorzaakt door enigerlei oorzaak hoe dan ook ontstaan.

De opdrachtgever is gehouden Vinna BV te vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen zijn personeelsleden, tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook.

Iedere aanspraak van de opdrachtgever tot vergoeding van schade dient binnen één jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk door de opdrachtgever aan Vinna B.V. kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen.

13. Overmacht

Vinna BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij hiertoe door overmacht van blijvende of tijdelijke aard niet in staat is. Onder overmacht wordt ondermeer begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, arbeidsongeschiktheid of bedrijfsstoringen bij (medewerkers van) Vinna BV en/of bij de uitvoering van met haar gesloten overeenkomsten ingeschakelde derden, alsmede toerekenbare tekortkoming door deze derden, waardoor Vinna BV haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet meer (tijdig) kan nakomen.

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit enige door de opdrachtgever met Vinna BV gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter te Groningen.

16. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen. Vanaf de datum dat deze voorwaarden zijn gedeponeerd vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden.

Leek 20-02-2019

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179